menu

Algemene Aankoopvoorwaarden

 1. Deze aankoop voorwaarden hebben voorrang op de verkoopsvoorwaarden van de leverancier tenzij schriftelijk overeengekomen wordt binnen de 3 dagen na ontvangst van de bestelbon.
 2. Bestellingen zijn slechts geldig van ontvangst na een genummerde en door een bestuurder ondertekende bestelbon.
 3. Het niet versturen van een orderbevestiging binnen de 3 dagen na ontvangst van de bestelbon houdt automatisch de volledige aanvaarding van deze bestelbon en zijn voorwaarden in.
 4. De opgegeven leveringstermijn is bindend. Kosten of boetes ontstaan door te late leveringen worden doorgerekend. Tevens kan de overeenkomst verbroken worden met recht op schadevergoeding.
 5. De ontvangst van goederen gebeurt onder voorbehoud. Reclamaties binnen de 8 dagen na levering zijn ontvankelijk.
 6. Betalingen gebeuren op 60 dagen einde maand na factuurdatum per overschrijving.
 7. Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van Genk of Tongeren bevoegd.


Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op de toegestuurde aankoopvoorwaarden van de koper tenzij schriftelijk overeengekomen wordt binnen de 3 dagen na ontvangst van de bestelbon.
 2. Al onze leveringen en uitgevoerde werken zijn onderworpen aan de hierna beschreven verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking moet schriftelijk overeengekomen en door ons aanvaard worden.
 3. Onze offertes zijn vrijblijvend. De vermelde prijzen en voorwaarden zijn slechts bindend voor de duur vermeld in de offerte, bij gebreke aan vermelding van enige duur geldt de offerte voor 30 dagen.
 4. De in ontvangstneming der goederen sluit tevens hun aanvaarding in. Klachten zijn slechts ontvankelijk, indien ze nauwkeurig en schriftelijk zijn bekend gemaakt binnen de acht dagen na de in ontvangstneming. Elke klacht over een factuur moet insgelijks schriftelijk geformuleerd worden binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur.
 5. Een betaling kan niet uitgesteld worden omwille van een klacht.
 6. Ons productieproces is dermate afhankelijk van factoren buiten onze wil dat de door ons opgegeven leveringstermijn slechts informatief en nooit bindend is. Wij aanvaarden geenszins vertragingspenaliteiten.
 7. Schadevergoedingen of boetes voortkomend uit een levering na de afgesproken termijn zijn nooit ontvankelijk evenmin als een verbreking van de overeenkomst.
 8. Betalingen moeten geschieden op de zetel der firma of ingeval van factoring conform de voorwaarden van de factoringmaatschappij.
 9. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. 
 10. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 11. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kunnen wij overgaan tot de ontbinding van de verkoop, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.
 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD - De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 13. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelf verwerkt, doorverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons ten titel van pand alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.
 14. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
 15. Behoudens andersluidende vermelding zijn onze facturen contant betaalbaar. Onze rekeningen die niet op de vervaldag betaald zijn worden automatisch verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van hun bedrag, met een minimum van 25,00 Euro. Zij brengen bovendien een interest mee van 1% per maand en dat zonder ingebrekestelling.
 16. Ingeval de koper zijn verbintenissen niet nakomt binnen de 8 dagen na een ingebrekestelling hebben wij het recht de overeenkomst te verbreken. Automatisch hieraan gekoppeld zal in geval van laattijdige betaling en dit enkel omwille van de laattijdige betaling het bedrag van de bestelling verhoogd worden met 10% en de gedane kosten.
 17. Ingeval van geschil zijn alleen de rechtbanken van Genk en Tongeren bevoegd.
close

Inloggen

Lorem ipsum dolor

Wachtwoord vergeten?

Nieuw bij Boost Travel?

Maak een gratis account aan.

Creëer ervaringen, in een unieke omgeving, die inspireren tot groei en ontwikkeling. Met BoostTravel stel je eenvoudig reizen samen die jou in staat stellen je boodschap op een zo doeltreffend mogelijke wijze over te brengen.

Nu registreren